Polityka

prywatności

Polityka prywatności

1. Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej https://lokalnie.gtvbus.pl (dalej „Strona” lub „Serwis”) i odnosi się do wszystkich osób odwiedzających Stronę (dalej jako „Użytkownik”). Poprzez Użytkownika należy rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę lub firmę lub korzystającą z jednej albo kilku usług opisanych w Polityce. 2. Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków. 3. Prawa do Strony przysługują: GTV Transport Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek, KRS 0000752384, REGON 381523180, NIP 9910522792, e-mail: iod@gtvbus.pl, numer tel: +48 606 200 002 (dalej „Administrator”). W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam przez Użytkowników danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (dalej jako “RODO”). 4. Dane osobowe Użytkowników, o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Serwisu, są przetwarzane za zgodą Użytkowników oraz wyłącznie w celu, w którym zostały zebrane. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 5. Ponadto, mając na celu zapewnienie realizacji praw Użytkowników wynikających z przepisów RODO, niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO. 6. Dane osobowe Użytkowników wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania, przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podobnie, dane osobowe wykorzystane zostaną w celu obsługi procesu rezerwacji wyjazdu, dokonanej poprzez formularz zgłoszeniowy. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jednakże, w zależności od treści przesłanego zapytania lub rezerwacji, dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy przewozu lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości- tj. wystawienia FV oraz w celach księgowych. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust.1 lit. c) RODO. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w celu wykonania zlecenia przewozu, wówczas podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych będzie art. 6 ust.1 lit. b) RODO. 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu tworzenia zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy, przechowywania dokumentacji na potrzeby przyszłych postępowań i archiwizacji oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora. 9. Ponadto, uzasadnionym interesem Administratora jest także kierowanie do Użytkowników treści marketingowych drogą e-mailową, jeżeli Użytkownicy wyrazili zgodę w tym przedmiocie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 10. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie informacji związanych z realizacją Umowy  lub dotyczących prowadzonej przez Użytkowników działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 11.W związku z realizacją usług, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności kierowcom i przewoźnikom, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, rozliczeniowe, audytowe. 12. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do organów władzy publicznej uprawnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, takich jak: organy podatkowe, Policja, sądy czy komornicy, a także do podmiotów, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, takich jak: banki, kancelarie prawne, dostawcy systemów IT, operatorzy pocztowi i kurierzy. 13. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a swojego zastosowania nie odnajdą przesłanki z art. 49 RODO, przetwarzanie będzie odbywało się na mocy art. 46 RODO tj. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych, wymaganego przepisami prawa. 14. Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie, zrealizowania procesu rezerwacji wyjazdu, zrealizowania umowy, zlecenia przewozu lub też wystawienia FV. 15. Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, rezerwacji, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Ponadto, okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 16. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zrealizowania procesu rezerwacji, zrealizowania umowy, zlecenia przewozowego lub też wystawienia FV. 17. Każdy z Użytkowników, jeżeli dojdzie do przekazania danych, ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez: GTV Transport Sp. z o.o. Sp. K oraz do dokonania ich zmiany, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do ich przeniesienia. Każdy Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 18. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka w celu kontroli oraz zapewnienia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 19. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące, zapewniały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Polityka cookies

 1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony są automatycznie zbierane dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów, wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika, podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz rozpoznawanie użytkownika www i śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę, użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.
 4. Usługodawca korzysta z plików cookie usługodawców zewnętrznych w celu zastosowania technologii remarketingu i retargetingu. Dzięki technologiom remarketingu i retargetingu, Usługodawca może skutecznie optymalizować swoją ofertę marketingową, również w oparciu o zainteresowania. Wszystkie zapisane zachowania związane z przeglądaniem stron www Usługodawcy są analizowane za pomocą algorytmu, dzięki czemu na zewnętrznych stronach www mogą być wyświetlane oferty produktów w formie reklam lub banerów, zgodnie z zainteresowaniami. Zapewniamy, że profile użytkowania pod pseudonimem są zapisywane razem z danymi osobowymi danego pseudonimu wyłącznie za odrębną i wyraźną zgodą osoby, której te dane dotyczą.
Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:
 • Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
 • Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
 • Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Jednym z narzędzi pracujących na funkcjonalnych plikach cookie jest Hotjar. Usługodawca, mając na uwadze większą wygodę w obsłudze swoich witryn internetowych, korzysta z oprogramowania firmy Hotjar http://www.hotjar.com, z siedzibą: 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa. Za pomocą oprogramowania Hotjar Usługodawca może mierzyć i analizować zachowania użytkowników (ruchy myszką, długość scrollowania, kliknięcia, tekst wpisywany za pomocą klawiatury itp.) na swoich stronach www. By było to możliwe, na urządzeniach końcowych użytkowników są umieszczane pliki cookie, które mogą zapisywać takie informacje, jak dane przeglądarki, czas przebywania na stronie, system operacyjny itd. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez oprogramowanie Hotjar znajdą Państwo na stronie: http://www.hotjar.com/privacy. Zapewniamy, że mogą Państwo nie wyrazić zgody na korzystanie z usług firmy. W tym celu należy odwiedzić stronę https://www.hotjar.com/opt-out, gdzie znajdą Państwo praktyczne wskazówki.
 • Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
 • Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.
Ponadto, więcej informacji na temat plików cookies znaleźć można na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

Wykorzystanie danych

Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie, Usługodawca wykorzystuje w celu:
 1. Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej.
 2. Monitorowania stanu sesji.
 3. Dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika.
 4. Analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Dane administratora danych osobowych

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować do Administratora danych osobowych tj.: GTV Transport Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek, KRS 0000752384, REGON 381523180, NIP 9910522792, e-mail: iod@gtvbus.pl, numer tel: +48 606 200 002.

KANDYDACI DO PRACY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GTV Transport Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek, KRS 0000752384, REGON 381523180,W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gtvbus.pl lub pod numerem tel: +48 606 200 002. 2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o prace przetwarzane będą w celu:
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim przepisów Kodeksu pracy. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych.
 • Przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.
 • Przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.
 • Ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania jest zasadnie do art. 6 ust. 1 lit f) RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a nadto dostawcom systemów informatycznych oraz usług z sektora IT. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane będą w oparciu:
 • o zgodę, dane te przetwarzane będą do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej aniżeli do zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony.
 • o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 6. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem. 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy, w pozostałym zaś zakresie jest dobrowolne.

Wynajem busów, minibusów, autokarów